سامانه آزمون مجازی (سام)

حداقل نمره قبولی در آزمون 70 درصد است.

 

با تکمیل فرم زیر آزمون آغاز شود

شما باید متن وارد کنید