در صورت درخواست دوره های تخصصی موجود در لیست دوره های آموزشگاه سنجش پارسیان جهت شرکت های خصوصی و دولتی فرم زیر را پر نمایید تا پس از بررسی اقدامات مقتضی صورت گیرد .