1. استفاده از ماسک در زمان مراجعه به آموزشگاه و شرکت در دوره ها الزامی می باشد و در صورت عدم رعایت آن، آموزشگاه هیچگونه خدماتی به فرد مذکور نخواهد داد.

  2. حداکثر میزان غیبت دانش آموختگان در طول دوره 1 از 16 است.

  3. حد نصاب ظرفیت دوره های تئوری 10 نفر و دوره های نرم افزاری (عملی) 6 نفر می باشد.

  4. در صورت عدم برگزاری دوره در تاریخ تعیین شده آموزشگاه موظف است حداکثر تا یک ماه پس از تاریخ اعلامی، دوره را برگزار نماید در غیر اینصورت کل هزینه پرداختی عودت می گردد.

  5. کلیه کلاس ها در روزها و ساعات اعلام شده برگزار می گردد و در صورت تغییر زمان آموزشگاه موظف به اطلاع رسانی به متقاضیان می باشد.

  6. هزینه صدور گواهینامه و آزمون مجدد بر عهده دانش آموخته است.

  7. آموزشگاه می تواند در صورت عدم تکمیل ثبت نام و تسویه حساب دوره تا جلسه سوم کلاس از حضور نفرات ممانعت نموده و هیچگونه مبلغی به نفرات مذکور عودت نمی گردد.

  8. مبلغ انصراف از دوره بر اساس جدول ذیل محاسبه می گردد.

ردیفزمان انصرافمیزان استرداد شهریه
1یک هفته پیش از برگزاری قطعی دوره80 %
2بعد از جلسه اول دوره20 %
3بعد از جلسه سوممبلغی استرداد نمی گردد