تقویم آموزشی

مهندسی عمران و معماری

مهندسی شیمی

مکانیک و تاسیسات

دپارتمان ایمنی و بهداشت

مهندسی پزشکی

مدیریت

مدت زمان دوره ( ساعت )40

شروع دوره 1399-07-06

مدت زمان دوره ( ساعت )30

شروع دوره 1399-07-09

مدت زمان دوره ( ساعت )50

شروع دوره 1399-07-12

مدت زمان دوره ( ساعت )75

شروع دوره 1399-07-15

مدت زمان دوره ( ساعت )190

شروع دوره 1399-07-21

مدت زمان دوره ( ساعت )24

شروع دوره 1399-07-22

مدت زمان دوره ( ساعت )15

شروع دوره 1399-07-24

مدت زمان دوره ( ساعت )10

شروع دوره 1399-07-24

مدت زمان دوره ( ساعت )36

شروع دوره 1399-07-28

مدت زمان دوره ( ساعت )24

شروع دوره 1399-08-19

مدت زمان دوره ( ساعت )45

شروع دوره 1399-08-20

مدت زمان دوره ( ساعت )48

شروع دوره 1399-08-20

مدت زمان دوره ( ساعت )24

شروع دوره 1399-09-15

مدت زمان دوره ( ساعت )60

شروع دوره مهر ماه

مدت زمان دوره ( ساعت )60

شروع دوره آبان ماه

مدت زمان دوره ( ساعت )24

شروع دوره آذر ماه

مدت زمان دوره ( ساعت )8

شروع دوره 1399-07-11

مدت زمان دوره ( ساعت )24

شروع دوره 1399-07-23

مدت زمان دوره ( ساعت )150

شروع دوره 1399-07-24

مدت زمان دوره ( ساعت )32

شروع دوره 1399-08-01

مدت زمان دوره ( ساعت )45

شروع دوره آبان ماه

مدت زمان دوره ( ساعت )24

شروع دوره آبان ماه

مدت زمان دوره ( ساعت )24

شروع دوره آذر ماه

مدت زمان دوره ( ساعت )40

شروع دوره 1399-07-02

مدت زمان دوره ( ساعت )40

شروع دوره 1399-07-13

مدت زمان دوره ( ساعت )45

شروع دوره 1399-07-13

مدت زمان دوره ( ساعت )60

شروع دوره 1399-07-20

مدت زمان دوره ( ساعت )24

شروع دوره 1399-07-22

مدت زمان دوره ( ساعت )24

شروع دوره 1399-07-27

مدت زمان دوره ( ساعت )60

شروع دوره 1399-08-03

مدت زمان دوره ( ساعت )30

شروع دوره 1399-08-18

مدت زمان دوره ( ساعت )48

شروع دوره 1399-08-20

مدت زمان دوره ( ساعت )40

شروع دوره 1399-08-24

مدت زمان دوره ( ساعت )20

شروع دوره 1399-09-02

مدت زمان دوره ( ساعت )35

شروع دوره مهر ماه

مدت زمان دوره ( ساعت )24

شروع دوره آبان ماه

مدت زمان دوره ( ساعت )40

شروع دوره آبان ماه

مدت زمان دوره ( ساعت )30

شروع دوره آذر ماه

مدت زمان دوره ( ساعت )24

شروع دوره آذر ماه

مدت زمان دوره ( ساعت )45

شروع دوره آذر ماه

مدت زمان دوره ( ساعت )60

شروع دوره 1399-07-02

مدت زمان دوره ( ساعت )60

شروع دوره 1399-07-02

مدت زمان دوره ( ساعت )16

شروع دوره 1399-07-10

مدت زمان دوره ( ساعت )60

شروع دوره 1399-07-13

مدت زمان دوره ( ساعت )60

شروع دوره 1399-07-14

مدت زمان دوره ( ساعت )8

شروع دوره 1399-07-17

مدت زمان دوره ( ساعت )60

شروع دوره 1399-07-20

مدت زمان دوره ( ساعت )60

شروع دوره 1399-07-24

مدت زمان دوره ( ساعت )36

شروع دوره 1399-08-01

مدت زمان دوره ( ساعت )36

شروع دوره 1399-08-01

مدت زمان دوره ( ساعت )45

شروع دوره آبان ماه

مدت زمان دوره ( ساعت )24

شروع دوره آذر ماه

مدت زمان دوره ( ساعت )160

شروع دوره 1399-07-19

مدت زمان دوره ( ساعت )35

شروع دوره آبان ماه

مدت زمان دوره ( ساعت )30

شروع دوره 1399-07-12

مدت زمان دوره ( ساعت )30

شروع دوره 1399-07-19

مدت زمان دوره ( ساعت )24

شروع دوره 1399-07-29

مدت زمان دوره ( ساعت )24

شروع دوره 1399-08-17

مدت زمان دوره ( ساعت )150

شروع دوره مهر ماه

مدت زمان دوره ( ساعت )30

شروع دوره آذر ماه