تقویم آموزشی

نام دوره مدت زمان دوره ( ساعت ) شروع دوره
اصول و مبانی PIPING 150 1401-09-30
دوره ناظر اجرای طرح گاز رسانی 150 1401-09-30
نام دوره مدت زمان دوره ( ساعت ) شروع دوره
تکنسین و تعمیرکار تجهیزات دندانپزشکی 160 1401-10-10
نام دوره مدت زمان دوره ( ساعت ) شروع دوره
مدیر ارشد کسب و کار (MBA) 150 1401-08-30
مدیریت ارتباط با مشتری 24 1401-08-30