تقویم آموزشی

نام دوره مدت زمان دوره ( ساعت ) شروع دوره
اصول و مبانی PIPING 70 1402-03-30
دوره ناظر اجرای طرح گاز رسانی 150 1402-03-30
شبیه سازی با نرم افزار Aspen Plus 30 1402-03-31
طراحی واحدهای صنعتی با PDMS 40 1402-03-31
نام دوره مدت زمان دوره ( ساعت ) شروع دوره
تکنسین و تعمیرکار تجهیزات دندانپزشکی 160 1402-01-26
نام دوره مدت زمان دوره ( ساعت ) شروع دوره
بازاریابی بیمه 30 1401-11-30