آزمون آنلاین HSE ویژه پیمانکاران

  • مشخصات فردی

  • فایل ها را به اینجا بکشید
    عکس پرسنلی، تصویر کارت ملی، شناسنامه، کارت پایان خدمت، تصویر سابقه بیمه
  • فایل ها را به اینجا بکشید
  • مشخصات تحصیلی

  • عنوان گواهینامهتاریخ صدورمدت اعتبارمرجع صدور 
    درج نام مرجع صدور الزامی است
  • نام نهاد/اداره/سازمانمدت سابقه (سال ذکر شود)سمت