آزمون آنلاین HSE ویژه پیمانکاران

 • مشخصات فردی

 • Date Format: YYYY dash MM dash DD
 • فایل ها را به اینجا بکشید
  عکس پرسنلی، تصویر کارت ملی، شناسنامه، کارت پایان خدمت
 • فایل ها را به اینجا بکشید
 • مشخصات تحصیلی

 • عنوان گواهینامهتاریخ صدورمدت اعتبارمرجع صدور 
  درج نام مرجع صدور الزامی است
 • نام نهاد/اداره/سازمانمدت سابقه (سال ذکر شود)سمت 
 • Date Format: YYYY dash MM dash DD
 • Date Format: YYYY dash MM dash DD