آموزشگاه سنجش پارسیان با توجه به تغییرات صورت گرفته در آیین نامه 2800 و نیاز مهندسان در جهت آشنایی با قوانین جدید به منظور اجراء و طراحی پروژه ها بر اساس آیین نامه 2800 ویرایش چهارم،بنابر درخواست مهندسان،دانشجویان و هنرجویان اقدام به برگزاری دوره شرح و تفسیر آیین نامه 2800 ویرایش چهارم نموده است. مدرس […]

بیشتر بخوانید...